Kun ikääntyneen kotona asuminen ja asuinolot sekä esteettömyys ja turvallisuus kiinnostavat, kannattaa tarttua tuoreeseen ympäristöministeriön oppaaseen. Siinä esitellään toimintamalli asunnon korjaustarpeen arvioimiseksi ja korjausten käynnistämiseksi hyvinvointia tukevien kotikäyntien ja palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. Tavoitteena on saada ikääntyvä ihminen riittävän aikaisessa vaiheessa ennakoivasti arvioimaan oman asuntonsa esteettömyyttä ja turvallisuutta sekä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin.

Ympäristöministeriön, Lahden kaupungin ja Lahden ammattikorkeakoulun toteuttamassa Omassa kodissa -hankkeessa laaditussa oppaassa esitellään toimintamallin lisäksi arviointilomake sekä kustannuslaskelmia. Lisäksi raportissa on pari kiinnostavaa havaintoa tehokkaimmista markkinointikeinoista sekä tiedon hallinnan vaikeudesta poikkihallinnollista yhteistyötä tehdessä.

”Omassa kodissa -hankkeessa tehdyistä markkinointitoimista ikääntyneet olivat havainneet vain kotiin lähetetyn kirjeen. Suhteessa julisteiden suunnittelun, painatuksen ja levityksen aiheuttamaan työmäärään ja kustannuksiin hankkeessa arvioitiin, ettei Omassa kodissa -hanke hyötynyt niistä oleellisesti. Sen sijaan Facebook-sivu, jonka luominen ja ylläpitäminen eivät aiheuttaneet kustannuksia työajan lisäksi, keräsi huomiota sekä paikallisella että kansallisella tasolla”.

”Poikkihallinnollinen yhteistyö asetti haasteen toimintamallin tulosten dokumentoimiselle. Koska eri toimijoilla ei ole yhteistä tietokantaa, eikä varsinkaan sellaista, jossa olisi looginen alue asuinolojen arviointimateriaalin tallennukseen, päädyttiin tässä hankkeessa dokumentoimaan asuinolojen arviointikäynnit paperisina ja säilyttämään niitä kansiossa Ikäihmisten neuvonta- ja palvelupiste Siirin tiloissa”.

Hakala, Sanna & Id-Korhonen, Annamaija (2016) Omassa kodissa. Ympäristöministeriön raportteja 6/2016