Sosiaaliasiamies raportoi vuosittain toiminnastaan kunnanhallituksille. Sosiaaliasiamies seuraa sosiaalihuollon asiakkaiden aseman kehitystä ja oikeuksien toteutumista kunnissa. Sosiaaliasiamiehen selvitykset vuodesta 2005 alkaen löytyvät osoitteesta: https://socom.fi/sosiaali-ja-potilasasiamies/

Kuntakyselyn tavoitteena oli selvittää, miten pääosin 1.4.1015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain toimeenpano on edennyt kunnissa. Aiheiksi valikoituivat lapsiperheiden kotipalvelu, monialainen yhteistyö ja erityisen tuen tarpeessa olevat asiakkaat. Vastauksista ilmenee, että toimintamalleja on kehitetty erityisesti lapsiperheiden palvelujen osalta. Lain tuomat uudet velvoitteet edellyttävät uudenlaista näkökulmaa asiakkaan palvelukokonaisuuden räätälöimiseksi palveluntarvetta vastaavaksi.Erityisen tuen tarpeessa olevat asiakkaat ovat lakitasolla uusi käsite. Heidän tunnistamisensa ja huomioimisensa vaatii uusia toimintatapoja. Vastauksissa kiinnitetään aiheellisesti huomiota myös kuntien liian niukkoihin resursseihin kehittää toimintaa lain edellyttämällä tavalla.

Lue koko selvitys tästä linkistä