Kelan erikoistutkija Ilpo Airio on tutkinut asenteita ikääntyneitä kohtaan viidessä maassa (Suomi, Ruotsi, Saksa, Iso-Britannia ja Espanja). Hän määrittelee ikärajat laajan Age Concern England –tutkimuksen pohjalta, jossa vastaajat ovat asettaneet itsensä ikäkategorioihin. Iäkkäisiin kuuluvat henkilöt, jotka ovat yli 70-vuotiaita (vastaavasti nuoruus päättyy 30-vuotiaana).

Poikkeuksellisen korkeatasoisessa aineistossa vastaajat (n=11704) arvioivat ikääntyneiden kyvykkyyttä (pätevyys, tehokkuus, osaavuus, älykkyys, taitavuus) ja lämpöisyyttä (ystävällisyys, luotettavuus, vilpittömyys, hyväntahtoisuus). Lämpöisiksi mutta kyvyttömiksi arvioitiin henkilöitä, joita ei juuri arvosteta mutta joita pidettiin syyttöminä tilaansa. Tällaisiksi ryhmiksi vastaajat nostivat vammaiset ja iäkkäät.

Vastaajien tuli myös yhdistää ryhmiin emootioita. Kun keskiluokkaan (kyvykkäitä ja lämpöisiä) yhdistettiin ihailu, rikkaisiin (kyvykkäitä mutta kylmiä) yhdistettiin kateus, toimeentulotuen asiakkaisiin (kyvyttömiä ja kylmiä) yhdistettiin halveksunta, niin iäkkäisiin (lämpöisiä mutta kyvyttömiä) yhdistettiin sääli.

Suomessa asenteet ja käsitykset iäkkäitä kohtaan ovat kaikkein positiivisimpia mutta omakohtaisissa syrjintäkokemuksissa tätä ei ole samalla tavoin havaittavissa. Suomessa iäkkäitä pidetään ystävällisinä, osaavina, korkean moraalin omaavina ja kunnioitettavina. Toisaalta suomalaiset iäkkäät raportoivat joutuneensa melko usein kuluneen 12 kuukauden aikana kokemaan syrjintää ikänsä vuoksi. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että vastaajien omat kokemukset huonosta kohtelusta iän vuoksi osoittavat, että ennen kaikkea nuoret joutuvat ikäsyrjinnän kohteeksi.

Airio päätyykin tutkimuksensa lopuksi esittämään, että ageismista on pidettävä keskustelua yllä, vaikka se onkin vaikeasti havaittava ja mitattava käsite. ”Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa tunnistamalla – ja pyrkimällä muuttamaan – omia tai muiden ageistisia käsityksiä ja stereotyyppisia ajattelumalleja”.

Airio, Ilpo (2016) Ikään liitettävät stereotypiat ja käsitykset iäkkäistä viidessä EU-maassa. Janus 1/2016, 3-25.