Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin hanketta avustettiin 45 000 eurolla (hankkeen kokonaisbudjetti on 60 000 euroa). Socom muodostaa palvelurakennetta taide- ja kulttuuritoimijoiden ja ikäihmisten kohtaamiselle sisältäen selvitykset rahoitusmalleista, ansaintalogiikasta ja taiteilijan työn verotuksesta sote-sektorilla. Osaamiskeskuksella on mahdollisuudet vaikuttaa sosiaali- ja terveysalan kehittämiseen ja välittää taiteen hyvinvointitoimialan asiantuntemusta osaksi soten perus-, erityis- ja asiantuntijapalveluita. Lisäksi osaamiskeskus selvittää rahoitusmalleja ja selvittää taiteilijan työhön kohdistuvan verotuksen (erityisesti alv) ongelmakohtia siten, että verotus vastaisi sosiaalipalveluiden verotusta ikäihmisten palveluissa.

Socom lähtee yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kulttuuritoimen ja Eksoten (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) kanssa soveltamaan koululaisille tuttua Kulttuuripolku- mallia senioreille.

Kulttuuripolku senioreille- malli toimii kokeilualustana, missä selvitetään rahoitusmallia ja ansaintalogiikkaa. Kulttuuripolku senioreille on kulttuuritoimen ja soten yhdessä organisoima palvelu, josta osallistuja maksaa asiakasmaksua. Kulttuuripolulla ohjaajina toimivat sosiaali- tai terveysalan koulutuksen saanut henkilö sekä taiteen tai kulttuurin ammattilainen.

Mallin rakentamiseen liittyy ansaintalogiikka eli miten asiakasmaksu rakentuu yhdessä tuotettavassa palvelussa.

Toiseksi ansaintalogiikkaan ja rahoitusmalliin liittyy taiteilijan työn verotus ja arvonlisäverokannan tarkastelu. Nykyisessä mallissa taiteilijan työn arvonlisäverotus on hyvin sekava ja käytössä on lähes kaikki alv-kannat. Lisäksi eri alojen taiteilijat ovat arvonlisäverotuksessa eri arvoisessa asemassa. Niin ikään sosiaali- ja terveyspalveluissa on arvonlisäverotuksen kohdalla erilaisia malleja, osa palvelun tuottajista tuottaa palvelunsa verottomana, osa on verotuksen piirissä.

Kolmanneksi tarkastelemme taiteilijan asemaa ostopalvelujen tuottajana. Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöpolitiikka on muotoutunut ydintehtävien ympärille. Ostopalveluna tuotettavien sosiaali- ja terveyspalvelujen määrä kasvaa kaiken aikaa. Yksi ostopalveluna tuotettava palvelu on taide. Vain harvoilla alueilla ja yksiköissä taiteilija voi olla palkkatyössä. Ostopalvelu tulee kilpailuttaa julkisista hankinnoista olevien määräysten mukaan. Taiteen kilpailutus sopii vaikeasti kilpailutuksesta oleviin standardeihin. Lisäksi rakentamisen prosenttitaidehankinnoissa ei ole kilpailutusvelvoitetta. Hankkeen tavoitteena on saada kattava ohjeistus taiteilijan työn kilpailutukselle. Toinen ostopalveluihin liittyvä tekijä on taiteilijan työvoimapoliittinen status. Vähäisessä määrin ostopalveluna työskentelevä taiteilija katsotaan nykyisten säädösten mukaan yrittäjäksi, jolloin oikeus sosiaaliturvaan katkeaa.

Neljänneksi tarkastelemme sosiaali- ja terveyspalveluissa taiteilijan työllistymiseen vaikuttavia ilmiöitä esim. lakien yhteensovittamisessa ja niiden tulkinnassa, ja nostamme niitä keskusteluun  hankkeen aikana.

Socomilla eletään soteuudistuksen hengen keskiössä ja kehittämistyö tehdään siten, että se palvelee tulevia rakenteita.