Psyykenlääkkeiden tiedetyistä haittavaikutuksista ja hoitosuosituksista huolimatta psykoosilääkkeiden käyttö on edelleen runsasta. Näin toteaa Marja Kuronen väitöskirjassaan ”Iäkkäiden neuropsykiatriset oireet, psyykenlääkkeiden käyttö ja fyysiset rajoitteet – Poikkileikkaustutkimus koti- ja laitoshoidossa”, joka tarkastettiin 10.3.

Tutkimuksessa oli runsaat 2  800 vanhusta, jotka olivat ympärivuorokautisessa hoidossa Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä. Tutkittavien keski-ikä oli 81 vuotta. Lähes 70 prosentilla heistä oli dementialääkitys. Lähes kolmasosa tutkituista vanhuksista käytti muistilääkkeitä, neljäsosa masennuslääkkeitä ja hieman alle neljäsosa rauhoittavia tai unilääkkeitä.

Fyysisiä rajoitteita käytettiin yli puolelle potilaista. Yleisin keino rajoittaa potilaan liikkumista oli sängynlaitojen nostaminen ylös. Lisäksi potilaan vartalo tai raaja saatettiin sitoa tai liikkumista rajoittaa tarjottimella.

Kuronen toteaa, että hoitoympäristö saattaa merkittävästi vaikuttaa käytösoireiden syntyyn. Hänen mukaansa hoitohenkilökuntaa tulisi kouluttaa lääkkeettömien hoitokeinojen käyttöön.