Vanhusverkosto tiedotti 22.8.2016 ASUVA-hankkeesta, joka lupasi tietoa ikääntyneiden yhteisöllisyydestä asuinalueilla ja asumisratkaisuissa.
Nyt hanke on julkaissut tutkimuksensa, joka esittelee kotimaisten ja ulkomaisten mallien hyviä käytäntöjä.

Kannattaa tutustua, jos kiinnostaa kuinka:
– edistetään yhteisöllisyyttä muistisairaiden ihmisten palveluasumisessa
– yhteisöllisellä toiminnalla voidaan vaikuttaa vanhojen ihmisten hyvinvointiin

Outi Jolanki, Emilia Leinonen, Jere Rajaniemi, Erja Rappe, Tiina Räsänen, Outi Teittinen ja Päivi Topo (2017) Asumisen yhteisöllisyys ja hyvä vanhuus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 47/2017.

Kiireisimmille suositukset tiedoksi:
– Asukaslähtöisyys: Asukkaiden on saatava mahdollisuus olla mukana toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Toimintamuodot voivat sisältää säännöllisin väliajoin järjestettäviä asukaskokouksia ja temaattisia työryhmiä ja eri toimijoiden työpajoja.
– Vapaaehtoisten rooli: Asukkaiden innostaminen vapaaehtoisiksi edellyttää, että myös vapaaehtoiset voivat vaikuttaa toiminnan sisältöihin ja muotoihin eikä heille sälytetä liikaa velvollisuuksia kuten seurantaa ja raportointia. Verkostojen luomisessa voidaan käyttää esimerkkeinä Oulun Kumppanuuskeskuksen toimintamallia ja seurakuntien ylläpitämää vapaaehtoistyö.fi -portaalia.
– Paikalliset tarpeet huomioon ja paikalliset resurssit käyttöön: Kehittämisessä on tärkeää lähteä paikallisten toimijoiden tarpeista ja toiveista sekä hyödyntää paikallisia toimijoita ja heidän osaamistaan sekä taloudellisia, tilallisia ja sosiaalisia resursseja.
– Julkisten toimijoiden rooli: Valtio ja kunnat sekä jatkossa myös maakunnat, voi olla toiminnan aloittava tai sitä vain tukeva. Valtio voi tukea lainsäädännöllä helpottaen ryhmärakentamista sekä käynnistämisavustuksilla. Kuntatoimijat voivat tukea toimintaa pienillä taloudellisilla avustuksilla tai työpanoksella sekä ottaa huomioon maankäytön, alueiden ja liikenteen suunnittelussa yhteisöllisen toiminnan edellytykset.
Asuinalueiden ja asumispalveluiden yhteisöllisyyteen vaikutta positiivisesti 2017 voimaan tullut investointilain muutos, joka mahdollistaa ARA:n avustusten myöntämisen ikääntyneiden palvelutalojen sellaisiin tiloihin, jotka on talon omien asukkaiden ohella tarkoitettu samalla alueella, esim. samassa korttelissa asuvien ikäihmisten käyttöön.
– Monitoimijainen yhteistyö: Palvelutaloja, päiväkeskuksia ja muita sopivia toimintatiloja on hyvä kehittää alueellisiksi toimintakeskuksiksi, joissa löytyy tiloja ja toimintaa erilaisille ja eri-ikäisille käyttäjäryhmille.
– Oppilaitosyhteistyö: Palvelutalot ja palvelukeskukset voisi vakiinnuttaa työharjoittelupaikoiksi  opiskelijoille. Lisäksi kokeiluja, joissa opiskelijat asuvat palvelutaloissa, voisi lisätä.
– Asumispalvelujen yhteisöllisyys muistisairaiden palveluissa: Perhe ja lähiyhteisö on nykyistä systemaattisemminotettava mukaan muistisairauteen sairastuneiden henkilöiden tueksi sekä voimavaraksi palveluja tuotettaessa. Työntekijöiden on opeteltava kohtaamaan asuinyhteisöjen ja alueiden asukkaat tasaveroisina toimijoina sekä pystyttävä tekemään sektorirajat ylittävää yhteistyötä eri alojen edustajien kanssa.
– Rakennettujen tilojen ja luontoympäristön merkitys: Yhteisiä sisä- ja ulkotiloja tarvitaan eikä niitä saisi karsia liikaa rahoituksen takia. Tilat tulee suunnitella sekä sisällä että ulkona sellaisiksi, että ne aktivoivat yhteistä toimintaa, helpottavat ulkona liikkumista sekä lisäävät viihtyvyyttä.
– Tiedottaminen ja tiedonvaihto: Tiedottamisessa tarvitsee käyttää monipuolisia menetelmiä ja monia foorumeita mukaan lukien sähköiset tiedotuskanavat, painetut tiedotteet ja kasvokkaiset tapaamiset. Suositeltavaa on myös koota alueellisia tapahtumia kotiin postitettaviksi tiedotteiksi.
– Toiminnan seuranta ja arviointi: On tärkeää, että arviointitieto kootaan yhteen ja sitä käytetään toiminnan arvioimisessa ja kehittämisessä. Tiedonkeruussa voidaan käyttää sähköisiä tai paperisia kyselylomakkeita, ja tämä voidaan järjestää myös säännöllisesti toistuvissa asukastapaamisissa.