Vietämme parhaillaan ehkäisevän päihdetyön viikkoa, jonka teemana on ikäihmisten päihteidenkäytön puheeksiotto.
Lisätietoa teemaviikon järjestäjän sivuilta.

Lisäksi pari tutustumisen arvoista julkaisua:
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:n julkaisu Iäkkäiden ja muistisairaiden arjen turvallisuus.
Ote tekstistä: ”Tuki voi olla opastusta, ohjausta tai koulutusta, ei kuitenkaan koulutuksen nimellä. Sisällöt voivat olla teemoitettuna mitä tahansa aihealueeseen liittyvää. Kodin ulkopuolella järjestettäville tilaisuuksille on selkeät reunaehdot, jotka pitää ottaa huomioon. Toisaalta vaihtoehtona ovat kotikäynnit, jotka tulivat tutkimuksessa esiin selkeän myönteisinä ja tarpeellisina, jopa välttämättöminä”.
Julkaisussa on poikkeuksellisen perusteellinen eettinen osio, vaikka ”Muistisairaat henkilöt arvioivat itse olevansa vielä suhteellisen hyvämuistisia. Haastatellut arvioivat olevansa muistisairaiksi muutenkin poikkeuksellisen hyvässä tilanteessa olevina”.

THL:n työpaperi 33/2017 Mitä osallisuus on? Julkaisussa on nimensä mukaisesti käsitemäärittelyä, yhteiskehittämistä, osallisuuden mittaamista ja lupaavan käytännön kriteereitä. Vaikka ikäihmisiin vain viitataan (esim. hoitolaulu), on julkaisussa paljon hyödynnettävää.