NORDCARE2-tutkimushankkeen tuore raportti, jonka mukaan suuren ikäluokan jäätyä eläkkeelle on nuorten työntekijöiden myötä vanhustyön koulutustaso noussut. Yleiskuva suomalaisen vanhustyön tilasta ja kehityksestä on silti negatiivinen. Ympärivuorokautisessa hoivassa eli laitoshoidossa ei ole juurikaan tapahtunut positiivista kehitystä ja kotihoidon työolosuhteet ovat heikentyneet aiemmasta.

Suomalaisen kotihoidon työntekijöiden työpaine on noussut Pohjoismaiden korkeimmalle tasolle. Tämä näkyy palkallisen että palkattoman ylityön lisääntymisenä. Lisäksi luottamus kotihoidon työntekijöiden ja heidän esimiestensä välillä on kärsinyt, sillä työntekijät ovat kokeneet vaikutusmahdollisuuksiensa ja esimiehen tuen vähentyneen ja samaan aikaan työhönsä kohdistuvan kontrollin lisääntyneen. Samaan aikaan väkivalta ja sen uhka sekä myös seksuaalinen häirintä ja työntekijöihin kohdistuva kritiikki ovat nousseet Suomen kotihoidossa selvästi muita Pohjoismaita yleisemmiksi. Näistä ja muista syistä johtuen työnsä lopettamista vakavasti harkitsevien osuus on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa ja vuonna 2015 jopa kaksi viidestä (41 %) kotihoidon työntekijästä harkitsi lopettamista.

Laitoshoidon (ml. erimuotoiset asumispalveluyksiköt) puolella muissa Pohjoismaissa henkilöstömitoitus oli vuonna 2015 arkisin huomattavasti Suomen yksiköitä korkeampi. Esimerkiksi iltavuorossa Ruotsin ja Norjan hoitoyksiköiden henkilöstömitoitus oli 49–60 prosenttia korkeampi kuin Suomessa. Työ laitoshoidossa on raskaampaa kuin kotihoidossa, ja väkivaltaa tai sen uhkaa viikoittain kokevien osuus on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa ja oli vuonna 2015 peräti 40 prosenttia. Väkivallan lisäksi myös seksuaalinen häirintä on suomalaisissa laitoksissa lisääntynyt ja on jo yleisintä Pohjoismaissa.

Kuten kotihoidossa, suomalaiset hoivatyöntekijät ovat laitoshoidossakin Pohjoismaiden kriittisimpiä hoidon yksilöllisyyden sekä asiakkaille aiheutuvien riskien suhteen. Kaksi viidestä laitoshoidon työntekijästä ei itse haluaisi vanhana ottaa vastaan oman yksikkönsä tarjoamaa apua. Työnsä lopettamista harkitsee tässäkin ryhmässä lähes kaksi viidestä (38 %).

Teppo Kröger, Lina van Aerschot & Jiby Mathew Puthenparambil (2018)
Hoivatyö muutoksessa: Suomalainen vanhustyö pohjoismaisessa vertailussa