Digitaalisuus osallisuuden tukena

Polku kansalaisuuteen

Bridging-hankkeessa on kehitetty kehitysvammaisille henkilöille ”Polku kansalaisuuteen” digitaalinen työkalu. Tämä on visuaalinen Prezi-esitys kehitysvammaisten kansalaisuuteen ja osallisuuteen liittyvistä teemoista, jossa teoreettisena viitekehyksenä Simon Duffyn kansalaisuuden avaimet. Esitys on saanut Selkokeskuksen selkomerkin ja on katsottavissa klikkaamalla viereistä kuvaa.

Yhteiskunta on muuttunut digitalisaation myötä – digitalisaatio on osa nykyajan ammatillisuutta

Tutkimuksen mukaan digitaalisia mahdollisuuksia hyödynnetään asiakasosallisuuden vahvistamisessa vähemmän kuin joidenkin vammaisten asiakkaiden käyttäjäpotentiaali edellyttäisi. Lisäksi digitalisaation avulla voidaan yksilötasolla lisätä mahdollisuuksia asiakasosallisuuden vahvistumiseen vammaistyön eri prosesseissa. Digitalisaatio mahdollistaa uusia toimintatapoja asiantuntijuuden jakamiselle sekä asiakkaan osallisuuden toteutumiselle. (Digitaaliset kuilut, Ketju-lehti 2018.)

Sosiaali ja terveysministeriön mukaan digitalisaatio on uudenlaisten toimintatapojen käyttöönottoa teknologian avulla.” Euroopan parlamentin saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat viranomaiset tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi. Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää. Saavutettavuusdirektiivi edistää yhdenvertaisuutta ja edistää kaikkien mahdollisuutta käyttää julkisia ja digitaalisia palveluita (VTM) ”Esteettömyys ja saavutettavuus ovat tärkeitä edellytyksiä sille, että vammaiset henkilöt voivat elää itsenäisesti ja osallistua täysimääräisesti kaikilla elämänalueilla. YK:n vammaissopimuksessa sanotaan, että sopimuspuolet toteuttavat asianmukaiset toimet varmistaakseen vammaisille henkilöille muiden kanssa yhdenvertaisen pääsyn esimerkiksi fyysiseen ympäristöön ja tiedottamiseen ja viestintään ” (THL)

YK:n vammaissopimuksen, artikla 9. mukaan tulee edistetään uusien tieto- ja viestintäteknologioiden ja -järjestelmien, myös internetin, saavutettavuutta vammaisille henkilöille. Lisäksi Suomessa astui voimaan 1.4.2019 Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019), jonka tarkoituksena on edistää digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta sekä sisällön saavutettavuutta ja siten parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluja.

Bridging – hanke on pyrkinyt tuomaan työn kehittämiseen uusia kulmia viestinnän keinoin. Hankkeessa on hyödynnetty visuaalisuutta ja digitaalisuutta kehitysvammaisten osallistamisen työkaluina työpajoissa, sekä yleisesti hankkeen viestinnässä eri tahoille. Digitaalisen viestinnän keinoin halutaan levittää myös tietoutta vammaisten kansalaisuudesta ja osallisuudesta. Lisäksi hankkeen videoiden tuottamiseen ovat osallistuneet toimintayksiköiden kehitysvammaiset asiakkaat ja työntekijät. Kuvaaminen on ollut yhteistoiminnallista ja osallistavaa.

Kehitysvammaisten digitaidot ja osallisuus

”Teknologia voi auttaa vammaisten henkilöiden sosiaalista osallisuutta yhteiskunnassa ja digitalisaatiota on kuvattu osallisuuden edistäjänä, koska se on laajentanut mahdollisuuksia mm. palveluihin, oppimiseen, työskentelyyn ja vuorovaikutukseen yhteisön kanssa ilman fyysisiä esteitä (Manzoor & Vimarlund 2017). Kehitysvammaisten mukana olo digitalisoituvassa yhteiskunnassa on haaste digitaitojen ja osallisuuden toteutumisen näkökulmasta. Vaikeaselkoinen kieli, avun ja tuen puute koetaan suurimmiksi esteiksi. Digitaalisiin palveluihin siirtyminen tuo oman vaikeutensa erityisesti henkilöille, joiden vamma on ymmärtämisen alueella. (Grönstrand 2018, Kehitysvammaliitto 2020.) ”( Heinonen, S. & Ojala, K. 2020. https://www.labopen.fi/lab-pro/digitaitoja-tuetun-asumisen-asukkaille-someillassa/)

”Viime vuosina on käynnistynyt kehittämishankkeita (kts. esim. Digi haltuun!, #Ihandiginä!) joiden tavoitteena on kehitysvammaisten sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten digitaitojen ja osallisuuden vahvistaminen. Hankkeissa tuetaan mm. kehitysvammaisten arjen ja toiminnan siirtymistä digitaaliseen aikaan sekä kohti monimuotoisempaa osallisuuden kokemusta, vahvistetaan kehitysvammaisten sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten digitaitojen kehittymistä sekä koulutetaan vapaaehtoisia vertaisdigiohjaajiksi kehitysvammaisille.” (Heinonen, S. & Ojala, K. 2020. https://www.labopen.fi/lab-pro/digitaitoja-tuetun-asumisen-asukkaille-someillassa/)

”Nykyisessä viestien sekamelskassa, videoiden avulla on helpompi erottua. Visuaalisilla keinoilla voidaan vangita katsojan huomio ja tuottaa elämyksellisempiä sisältöjä erilaisiin materiaaleihin. Visuaalisuutta voidaan hyödyntää työkaluna asioista ja tunnelmista kertomiseen.”