Kykyviisari

Vaikuttavuus – mitä ja miksi?

Työkaluja palvelutarpeen arviointiin, puheeksiottoon ja yksilöohjaukseen.

”Arviointi, mitattavuus ja vaikuttavuus ovat ajankohtaisia teemoja sosiaalityössä. Arviointia tarvitaan, jotta voidaan löytää ja tunnistaa vaikuttavia ja toimivia työmenetelmiä sekä näyttöön perustuvia käytäntöjä (Raunio 2010). Mitattavuus on tarpeen vaikuttavuuden osoittamiseksi ja vaikuttavuustiedon kerääminen on yksi edellytys aikuissosiaalityön kehittämiselle. Kehittämisen tavoitteena on luoda palveluja, jotka ovat asiakkaiden kannalta toimivia ja tarkoituksenmukaisia. (Kivipelto ym. 2013, 17.) Kun sosiaalityö on onnistunutta ja vaikuttavaa, se näkyy esimerkiksi asiakkaan elämänhallinnan lisääntymisenä, työllistymisenä tai hyvinvoinnin paranemisena. Työn vaikuttavuuden arviointi edellyttää sosiaalityön tavoitteiden ja menetelmien sekä tavoitteiden saavuttamista edistävien tai estävien tekijöiden huomioimista. Lisäksi tarvitaan systemaattista tiedon keräämistä (Saikkonen ym. 2015.)”  (Huhtala, H. & Unkila, K. 2019)

Kykyviisari
Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä

Kykyviisari on Työterveyslaitoksen kehittämä työ – ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä. Kykyviisarin avulla vastaaja voi selvittää omaa tilannettaan, keskeisiä vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Kykyviisari mahdollistaa myös työ – ja toimintakyvyssä tapahtuvien muutosten tarkastelun, jos arviointi toistetaan.

Kokeile Kykyviisaria

Täytä Kykyviisarin kokeiluversio (selko tai suomi versio)

 

Bridging-hankkeessa kehitetty Kykyviisarin uusi kieliversio

Bridging-hanke on osallistunut Kykyviisarin kehittämis- ja kokeiluosuuteen yhteistyötahona asiantuntija-alueenaan kehitysvammaisten kansalaisuuden ja osallisuuden vahvistaminen. Kykyviisarin uuden kieliversion kehittämistyötä tehtiin yhdessä kehitysvammaisten henkilöiden kanssa. Tutkimusten mukaan vammaispalvelujen asiakastyössä juurikaan ole käytössä itsearviointi mittareita tai työvälineitä asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn arviointiin. Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen mukainen ICF:n käyttäminen edellyttää vammaisen henkilön subjektiivisen kokemuksen kuvaamista toimintakyvystään ja toimintarajoitteidensa seurauksista. Osallisuuden periaatteen mukaisesti tulee kuvata tekijöitä, joita vammainen henkilö itse pitää tärkeimpinä, kun ratkaisuja suunnitellaan. Näin ollen vammaistyön ammattilaisille tarvitaan käyttöön validoituja työvälineitä ja mittareita toimintakyvyn itsearviointiin, jotta vammaisen henkilön oma subjektiivinen kokemus ja osallisuus voidaan tehdä näkyväksi. Kykyviisarin käytöstä kehitysvammaisten kanssa on jo jonkin verran kokemuksia. Selkokielisen versionkin käyttö on kuitenkin osoittautunut hankalaksi kehitysvammaisille henkilöille.

Kykyviisarin kehittämistyö käynnistyi Kykyviisarin selkokielisen version testaamisella päivä- ja työtoiminnassa olevien kehitysvammaisten henkilöiden kanssa työpajoissa vuoden 2019 aikana. Tehtyjen havaintojen pohjalta tehtiin Kykyviisarin selkokieliseen versioon muutoksia. Tässä kielen mukautuksessa huomioitiin kohderyhmän erityistarpeet, selkokielen vaatimukset, vastanneiden kokemukset ja palaute olemassa olevasta selkokielisestä versiosta. Tämän jälkeen Kykyviisarin adaptointiprosessi eteni kognitiivista haastattelumenetelmää hyödyntäen. Tulosten analyysien, Solmu-hankkeen asiantuntijoiden ja Selkokeskuksen selkoarvion tuloksena on Kykyviisarin uusi kieliversio helpotettu selkokieli.

Helpotettu selkokieli -versio tulee Kykyviisarin verkkosivustolle pdf-muodossa sekä yhdeksi kieliversioksi verkkopalveluun.