Vuoden 2008 alussa voimaan tulleen lastensuojelulain myötä vahvistettiin lapsen oikeuksia osallisuuteen, kuulluksi tulemiseen ja mielipiteen ilmaisuun. Lain 22 § mukaan lapselle tulee määrätä edunvalvoja, jos huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa lapsen etua ja samalla edunvalvojan määrääminen on tarpeellista asian selvittämiseksi tai lapsen edun turvaamiseksi. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän velvollisuutena on huolehtia siitä, että lapselle lastensuojeluasiassa haetaan edunvalvojaa silloin kun hakemisen edellytykset täyttyvät.

Rikosasiassa lapsen oikeudet toteutuvat parhaiten Tandem-mallissa, kun rikosasian edunvalvojaksi määrätään sosiaalialan koulutuksen ja kokemuksen omaava henkilö, joka toimii yhteistyössä valitsemansa oikeusavustajan kanssa. ETL 4:8 mukaan tuomioistuimen on määrättävä lapselle edunvalvoja esitutkintaa varten, jos on perusteltu syy olettaa ettei huoltaja tai muu laillinen edustaja voi puolueettomasti valvoa lapsen etua ja jos se ei ole selvästi tarpeetonta.

Kaakkois-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom koordinoi lapsen edunvalvojatoimintaa lastensuojelu ja rikosasioihin liittyen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella.

Yhteystiedot

Lastensuojelun edunvalvonnan koordinaattori
Marjukka Heikkilä
050 4084712
Salpausselänkatu 40 A
45100 Kouvola

 

Lastensuojelun edunvalvonnan koordinaattori

 • antaa konsultaatioapua, ohjausta ja neuvontaa asiakasprosessin eri vaiheissa ja eri toimijoille
 • ylläpitää lapsen edunvalvojien rekisteriä
 • toimii yhteyshenkilönä eri toimijoiden välillä lapsen edunvalvontaan liittyvissä asioissa ja välittää edunvalvojia lastensuojelu ja rikosprosesseihin
 • järjestää alueelliset tukirakenteet edunvalvojille
 • järjestää lapsen edunvalvontaan liittyvää koulutusta ja/tai työkokouksia yhteistyössä kuntayhtymien, koulutusorganisaatioiden sekä valtakunnallisten toimijoiden kanssa

Lapselle tulee harkita edunvalvojaa rikosasiassa kun

 • lapsen huoltajaa tai hänelle läheistä henkilöä epäillään lapseen kohdistuneesta rikoksesta (esim. pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö)

Lapselle tulee harkita edunvalvojaa lastensuojeluasiassa kun

 • huoltaja ei terveydellisistä syistä pysty edustamaan lasta tai valvoa tämän etua
 • huoltaja ei käytä lapsen puhevaltaa (esim. huoltajaa ei tavoiteta tai hän on passiivinen lapsensa suhteen)
 • lapsen yksityisyyden suojaan liittyy kiistatilanne
 • huostaanottoon tai sijaishuoltoon liittyvä tilanne on riitaisa (vanhemman ja sosiaalityöntekijän välinen ristiriita ei riitä kuitenkaan pelkästään perusteeksi)
 • lapsi jää äkillisesti vaille huoltajaa

Lastensuojelun edunvalvonnan koordinaation kautta välitetään lapsen edunvalvonnan koulutuksen käyneitä edunvalvojia sekä lastensuojelu- että rikosprosesseihin.
Lapsen edunvalvoja laskuttaa Kaakkois-Suomessa 90 euroa/60min, sekä matka-ajasta 50% (yli 30 min matkasta), matkakulut verohallinnon kilometrikorvauksen mukaisesti.

Lomakkeet

Edunvalvojahakemus – esimerkkilomake

Edunvalvojahakemus – tyhjä lomake

Suostumus edunvalvojaksi alaikäiselle

Edunvalvojan sijaisen määrääminen alaikäiselle – esimerkkilomake

Raportti edunvalvojana toimimisesta

LASTENSUOJELUN_EDUNVALVOJAN_KULU_JA_PALKKIOLASKU_2021-1

Esitteet

Lastensuojelun edunvalvonta

Lastensuojelun edunvalvonnan koordinaatio

Prosessit

Toimintamalli lastensuojelun edunvalvontaprosessissa Kaakkois-Suomessa

Tuotteistus

Lastensuojelun edunvalvonnan koordinaatio