Socom Oy

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on yksi maamme yhdestätoista sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Alueellisten osaamiskeskusten toimialueet ovat maakuntapohjaisia. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toimialueena ovat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat.

Sosiaalialan osaamiskeskusten keskeisenä tavoitteena on toimivan ja pysyvän yhteistyörakenteen luominen sosiaalialan käytännön työn, tutkimus- ja opetustoiminnan sekä kuntien ja muiden palveluntuottajien välille. Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat avoimia alueellisen yhteistyön tarpeista lähteviä verkostoja, joiden hallinto on mahdollisimman kevyesti järjestetty. Tämä mahdollistaa joustavan ja innovatiivisen toiminnan.

Sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaa säätelee Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001) ja Valtioneuvoston asetus sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta. Toimintaa linjaa valtakunnallisella tasolla Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunta. Sosiaalialan osaamiskeskusten perustoimintojen rahoitus tulee valtionavustuksena, joka jaetaan alueellisille osaamiskeskuksille väestömäärän ja pinta-alan mukaan. Varsinainen kehittämistoiminta rahoitetaan hankerahoituksella eri lähteistä. Sosiaalialan osaamiskeskusten tehtävänä on alueellisesti turvata

 1. Sosiaalialalla tarvittavan asiantuntemuksen kehittyminen ja välittyminen
 2. Peruspalvelujen kehittyminen sekä erityisosaamista vaativien erityispalvelujen ja asiantuntijapalvelujen kehittyminen ja välittyminen
 3. Sosiaalialan perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja käytännön työn monipuolinen yhteys
 4. Sosiaalialan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan toteutuminen sekä
 5. Muiden osaamiskeskustoiminnan tavoitteita palvelevien tehtävien toteutuminen

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hallintomalli on osakeyhtiö, jossa omistajina ovat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kunnat, Eksote, Kymsote, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu sekä kolmannen sektorin toimijoita. Lisäksi osaamiskeskuksella on yhteistyösopimukset Itä-Suomen yliopiston ja eräiden muiden tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Katso Socomin yleisesittely tästä linkistä.

Työyhteisömme arvot

 • huolehdimme avoimesta ja vastavuoroisesta tiedonvälityksestä työyhteisön sisällä ja suhteessa yhteistyötahoihin
 • luomme ja kehitämme yhteisiä pelisääntöjä, joilla lisäämme työyhteisön viihtyvyyttä ja töiden sujuvuutta
 • ylläpidämme sallivaa ja yksilöllisyyttä arvostavaa ilmapiiriä
 • voimme luottamuksellisesti ilmaista tuntemuksia työstä
 • saamme työhömme tukea vertaisryhmistä ja esimiestaholta
 • olemme valmiita antamaan tukea työyhteisön muille jäsenille
 • pidämme huolta Socomin julkisuuskuvasta
 • ymmärrämme kehittämistyössä luovan työotteen merkityksen ja sen vaatiman kiireettömyyden
 • arvostamme ja käytämme työyhteisön erilaista asiantuntijuutta
 • jokainen työntekijä on meille yhtä arvokas ja oikeutettu tasapuoliseen kohteluun
 • kaikille turvataan tarkoituksenmukaiset työolosuhteet ja työvälineet
 • noudatamme yhteisiä sopimuksia
 • noudatamme kaakkoisuomalaista yhteistyömallia
 • kohtelemme kaikkia yhteistyökumppaneita tasavertaisesti
 • hyödynnämme kontekstisidonnaista osaamiskeskusosaamistamme alueen toimijoiden hyväksi
 • luomme, kehitämme ja välitämme kehittämistyön välineitä ja hyviä käytäntöjä