Tällä sivulla julkaistaan PRO SOS-hankkeen materiaalia.

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Kymenlaakson aikuissosiaalityön työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia monialaisesta yhteistyöstä ja siitä, kuinka monialaista yhteistyötä voisi kehittää maakunnallisesti. Palveluiden yhdistämisen myötä monialaisen yhteistyön tärkeys korostuu yhteistyötahojen erilaisten tietopohjien, osaamisen ja toimintatapojen yhteensovittamisella, jotta asiakas saa tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti. Tutkimuksen tulosten perusteella aikuissosiaalityön monialaisen yhteistyön suurin kehittämisen tarve maakunnallisesti on yhteisten toimintatapojen ja käytäntöjen sopiminen monia-laisesti. Tulosten mukaan omassa työssä ja yhteistyötahojen kanssa koetut epäselvät käytännöt vaikuttavat monialaiseen yhteistyöhön. Tutkimuksen mukaan monialaisen yhteistyön hyötynä on asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen tarkastelu ja tarpeisiin vastaaminen. Tuloksissa nousi esille asiakaslähtöisyys ja asiakkaan osallisuuden tukeminen dialogisessa vuorovaikutuksessa. Tutkimuksen mukaan aikuissosiaalityön työntekijät kokevat yhteistyön tärkeäksi ja haluavat monialaista yhteistyötä kehittää. Tärkeäksi nostettiin esimiesten tuki yhteistyön käytäntöjen sopimiseen.

Avaa opinnäytetyö tästä linkistä.

Päivän aikana käsitellään sosiaalihuoltolain käytännön soveltamisesta nousseita kysymyksiä mm. erityistä tukea tarvitsevan henkilön määrittelyä, palvelutarpeen arviointia ja asiakassuunnitelmaa, asiakkaan tuen tarpeen arviointia yleislain ja erityislain rajapinnoilla.

Sosiaalihuoltolakia tarkastellaan erityisesti asiakkaiden palvelutarpeista ja ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Millaista toimintakulttuurin muutosta tämä edellyttää nykyisissä käytännöissä?

Avaa videotallenne tästä linkistä.

Tarkastelussa Kelan ja kunnan yhteistyö. Työn tavoitteena on selvittää, miten erityisen tuen tarpeessa oleva asiakas tunnistetaan Kelan asiakasvirrasta sekä miten Kelan ja kunnan välistä yhteistyötä tulisi kehittää erityisryhmien toimeentulotuen palveluissa.

Avaa opinnäytetyö tästä linkistä.

PRO SOS -hanke on yhteistyössä Kelan, Kuntaliiton ja kuntien sosiaalityön kanssa valmistellut yhteistoimintamallin. Mallissa huomioidaan asiakkaat, joiden mahdollisuudet ja kyvyt asioida sähköisesti ovat hyvin erilaiset. Siinä esitellään Kelan palveluiden saatavuutta erilaisilla alueilla, sekä toimeentulotuen prosessia Kelan sisällä. Mallissa kerrotaan myös mihin asioihin Kelassa kiinnitetään huomiota, kun asiakkaan mahdollista tarvetta sosiaalityölle arvioidaan. Yhteistyön tavoitteena on saada sosiaalityö kohdennettua sitä tarvitseville ja saada aikaan muutoksia, jotka estävät ja vähentävät syrjäytymistä. Yhteistoimintamallin kehittäminen jatkuu kokeiluin ja alueellisin työpajoin.

Avaa yhteistoimintamalli tästä linkistä.

Avaa video yhteistoimintamallista tästä linkistä.

PRO SOS -hankkeen tavoitteena on uudistaa ja jopa luoda vahvaa, asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa sosiaalityötä tulevissa maakunnissa. Hanke on Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) hallinnoima, Pohjan-maan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskuksen SONet BOTNIAn koordinoima ja Euroopan Sosiaalirahaston, Kuntaliiton, SeAMKin ja osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien rahoittama. Avaa raportti tästä linkistä
Kulttuuri kuuluu kaikille! Kaikilla on oikeus käydä konserteissa, festivaaleilla, museoissa ja teattereissa vaikka oma taloudellinen tilanne olisikin tiukka. Ratkaisuksi tähän on kehitetty Kaikukortti, jota kokeillaan tänä vuonna Lappeenrannassa. Kortti on käytössä myös Espoossa ja Kainuussa. Lue lisää Kaikukortin esitteestä