Tatu II -hanke Tarvittavaa tukea pienille sote-alan yrityksille

Tatu II -hanke toteutettiin aktivointihankkeena, jonka tavoitteena oli innostaa ja tukea soteyrityksiä kehittämään liiketoimintaansa tuomalla tietoa olemassa olevista kehittämishankkeista, koulutusmahdollisuuksista ja ylipäätään tukea yrityksiä kehittämään omaa toimintaansa vastaamaan uudistuvia maakunnallisia palvelutarpeita. Tavoitteena oli myös innostaa yrityksiä osallistumaan yritysryhmähankkeisiin, joilla vahvistettaisiin yritysten yhteistyötä ja samalla omaa osaamista toimia yrittäjänä. Pidemmän ajan tavoitteena oli yritysyhteenliittymät, jotka monipuolistaisivat palveluverkkoa yhdessä julkisten toimijoiden kanssa.

Hankkeen toinen keskeinen tavoite oli vahvistaa vuoropuhelua Eksoten ja KymSoten kanssa siten, että yritysyhteistyö syventyisi. Maakunnissa toimi jo useita eri tahoja, kuten kehitysyhtiöt, yrittäjäjärjestöt ja useat oppilaitokset, joiden toimintaan liittyi soteyritysten neuvonta ja tukeminen.  Johtuen yritysten runsaasta lukumäärästä toimijat olivat kokeneet haasteeksi tavoittaa yrityksiä ja välittää tietoa siten, että mahdollisimman moni alan yritys olisi tästä hyötynyt. Tatu II -hanke toimi välikätenä ja tiedon välittäjänä toimien näin vuoropuhelun edistäjänä. Tatu II -hanke toteutti useita yhteistyö- ja vuoropuhelutilaisuuksia Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.

Hankkeen on rahoittanut Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) ja rahoituksen on myöntänyt Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Miten?

  • Kartoitetaan kehittämishaluiset sotealan mikro- ja pk-yritykset Kaakkois-Suomesta.
  • Ylläpidetään tietoa menossa olevista yrittäjille suunnatuista kehittämishankkeista ja koulutusmahdollisuuksista sekä aktivoidaan yrityksiä osallistumaan niihin.
  • Ideoidaan ja autetaan yrityksiä valmistelemaan yritysryhmähankkeita liiketoimintansa kehittämiseksi.
  • Vahvistetaan julkisen sektorin ja muiden yhteistyötahojen kanssa käytävää vuoropuhelua toimien linkkinä yritysten ja yhteistyötoimijoiden (KymSote, Eksote, oppilaitokset, kehitysyhtiöt) välillä sekä järjestämällä yhteistyöfoorumeja ja verkostoitumis- ja ideointitilaisuuksia kuunnellen herkällä korvalla eri osapuolten toiveita ja kehittämistarpeita.

Kenelle?

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa toimivat sote- ja hyvinvointialalla toimivat mikro- ja pk-yritykset. Hanke soveltuu erinomaisesti pienille yrityksille, jotka olisivat kiinnostuneita kehittämään palveluitaan. Merkittäviä kumppaneita ovat maakunnissa toimivat koulutusorganisaatiot, kehitysyhtiöt, yrittäjäjärjestöt sekä maakuntien sotepalveluita järjestävät tahot (Eksote ja KymSote)

Milloin?

Hanke toteutui ajalla 1.7.2019 – 31.12.2020

Hanke ja loppuraportti löytyvät Innokylästä

Yhteystiedot

Helena Puolakka

projektipäällikkö

Kauppakatu 32, 2.krs
53100 Lappeenranta
puh. 044 7485305
helena.puolakka@socom.fi