Tulevaisuuden Lastensuojelu -hankkeen tarkoituksena on kehittää  Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueella asuvien lastensuojelun asiakkaiden, lasten ja nuorten palveluja. Hanketta hallinnoi pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus  Socca. Socom toimii Kymenlaakson alueella hankkeen osatoteuttajana ja hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Kymsoten lapsi- ja perhepalveluiden sekä päihdepalveluiden kanssa. Hankkeen päärahoittajana toimii STM.

Kymenlaakson alueella hankkeen tavoitteena on mallintaa ja luoda lastensuojelun asiakkaille tarjottavia päihdepalveluita, kehittää monitoimijaista arviointia lastensuojeluprosessissa sekä juurruttaa suhdeperustaiseen ajatteluun perustuvaa systeemistä mallia läpileikkaavaksi työotteeksi Kymsoten lapsi- ja perhepalveluihin. Alueelliset kehittämistarpeet ovat nousseet esiin sosiaalialan osaamiskeskusten toteuttamista, lastensuojelun toteuttajille ja yhteistyökumppaneille suunnatuista tilannekuvakyselyistä.

Socomissa Tulevaisuuden lastensuojelu -hankkeesta vastaavat Maija Leskinen (YTM) ja Andreas Baldschun (YTT). Maija on toiminut lastensuojelun päivystys- ja arviointitiimin sosiaalityöntekijänä Kouvolan kaupungilla vuodesta 2012 ja myöhemmin Kymsotessa saman yksikön johtavana sosiaalityöntekijänä. Lisäksi ymmärrystä lastensuojelutyöstä on kertynyt lastensuojelun edunvalvojan tehtävistä. Andreas on lastensuojelutyöntekijöiden työhyvinvoinnin asiatuntija ja hänellä on systeemiseen terapia- ja neuvonta sekä systeeminen lasten ja nuorten terapiakoulutus. Aiemmin hän on toiminut SOHYTY ja SoteDialogit työhyvinvointihankkeissa tutkijana ja kehittäjänä sekä sosiaalityöntekijänä intensiivisessä perhetyössä, maahanmuuttajapalvelussa, aikuissosiaalityössä sekä työvoimapalvelukeskuksessa.

Hanke toteutetaan 1.1.2021 – 31.12.2022 välisellä ajalla.

Tiedotamme lisää hankkeesta sen edetessä.

Andreas Baldschun
Andreas BaldschunLastensuojelun erikoissuunnittelija, YTT
Tulevaisuuden Lastensuojelu -hanke
Salpausselänkatu 40 A
45100 Kouvola
puh. 050 555 8553
Maija Leskinen
Maija LeskinenLastensuojelun erikoissuunnittelija, YTM
Tulevaisuuden Lastensuojelu -hanke
Salpausselänkatu 40 A
45100 Kouvola
puh. 050 5558554