Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanke järjesti maanantaina 28.9.2020 Elimäen seurakuntakeskuksessa Hyvä ikääntyminen Elimäellä -keskustelutilaisuuden.

Elimäellä kartoitettiin ikäihmisten ajatuksia ja kokemuksia ennaltaehkäisevistä palveluista osana kahden Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin geronomiopiskelijan opinnäytetyötä. Selvityksen tulokset kertovat vahvasti samaa tarinaa, kuin mitä hankkeen aikana on tullut esille myös muilla maaseutumaisilla alueilla: kulkemisessa on haasteita, kuin myös tiedon löytämisessä ja sitä kautta erilaisiin toimintoihin ohjautumisessa, lisäksi kylätalkkaritoiminnalle, eli apua pieniin kodin ja pihan askareisiin, koetaan tarvetta. Elimäellä ikäihmiset kokevat myös, että alueelta puuttuvat kevyemmät palvelut. Ikäihmiset toivoisivat enemmän sitä, että heidän ajatuksiaan kuultaisiin ja näin ollen asiakaslähtöisyys toteutuisi.

Keskustelun pohjalta yhdeksi keskeisemmäksi kehittämisideaksi nousi palveluohjaajan ja hyvinvointiasematoiminnan jalkautuminen kyliin kylätaloille. Myös digitaitojen opastusta toivotaan kylätasolla. Ideoitiin myös esimerkiksi kerran vuodessa järjestettäviä yhdistysten yhteisiä ”markkinoita”, missä yhdistyksen omaa toimintaa voi tuoda esille. Tämä helpottaisi myös toimintojen yhteen kokoamista ja sitä kautta tiedottamista alueen palveluista. Puhuttiin myös siitä, että kylillä olisi ”kyläkummi”, joka lähtisi ihmisten kanssa erilaisiin tilaisuuksiin ja näin madaltaisi kynnystä osallistua. Viestintäongelmaa voitaisiin ratkaista muun muassa niin, että aktiivinen kyläläinen kokoaisi kylän toiminnat ja tapahtumat yhteen ja infoaisi niitä kyläläisille. Aktiiviset kyläläiset, ”kyläkummit” voisivat myös hakea yksinäisiä ihmisiä yhteisiin kokoontumisiin.

Tiistaina 29.9.2020 järjestettiin yrityksille ja Jaalalaisille ikäihmisille tilaisuus Jaalan Liikasenmäellä yhteistyössä Tatu II -hankkeen kanssa. Tavoitteena oli yhdessä pohtia erilaisten kotiin tuotavien palvelujen tarjontaa ja saatavuutta Jaalan alueella. Maaseutualueilla julkiset palvelut karkaavat keskustaajamiin ja erityisesti ikääntyneille se tuo monenlaisia haasteita. Paikallisille yrityksille olisi kysyntää. Hoiva-alan yritykset ovat useasti pieniä ja resurssit tarjota palveluita rajalliset. Yritysten yhteistyö ja verkostoituminen antavat mahdollisuuksia monipuolisempaan toimintaan.

Tiedottaminen ja tiedon saanti koetaan hankalaksi. Pohdittiin, että yrittäjät ja yrittäjäjärjestöt voisivat tehdä yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa, jotta tietoisuutta saataisiin lisättyä. Jaalassa on aktiivisia yhdistystoimijoita, varsinkin Eläkeliiton Jaalan yhdistys.

Jaalan alueella ei ole Kymsoten järjestämää hyvinvointiasemaa. Jaalaan toivottaisiin jonkinlaista kiertävää hyvinvointitoimintaa, jossa yritykset ja järjestöt voisivat tehdä yhteistyötä. Esimerkkinä mainittiin Eksoten alueella toimiva Mallu -auto.