Avaa koko artikkeli tästä.

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan suurten ikäluokkien ilmiötä sekä lisätään asiakasymmärrystä 65 – 75 vuotiasta. Lisäksi luodaan visio palvelualueesta, joka erilaisille palveluilla ja toiminnoilla tukee ikäihmisten kotona asumista. Kehittämistyö on jatkoa Kouvolan kaupungin ikääntyneiden palveluissa vuosina 2015 – 2016 toteutetulle valtiovarainministeriön kuntakokeilulle. Kouvolan kaupungin ikääntyneiden palvelut olivat mukana kehittämässä uudenlaista asumispalveluiden toimintamallia, Valkealan palvelualuemallia, joka palvelisi alueen ikäihmisiä tarjoten heille osallisuutta ja yhteisöllistä toimintaa. Kehittämistyön tavoitteena oli luoda visio palvelualueesta, joka erilaisilla toiminnoilla tukee alueen ikäihmisten kotona asumista. Tavoitteen saavuttamiseksi tehtiin ensin asiakaskysely (n = 280) sekä perustettiin ikäämisistä koostuva työryhmä (10 – 20 henkilöä), joka kokoontui kolme kertaa.

Kehittämistyöllä lisättiin asiakasymmärrystä Valkealan Jokela-Niinistö alueen 65 – 75 vuotiasta. Kehittämistyössä sovellettiin palvelumuotoilun työkaluja, jotka toivat uuden, asiakaslähtöisemmän näkökulman palvelualueen kehittämiseen. Kehittäminen eteni palvelumuotoiluprosessin mukaisesti, jossa ensin kuvattiin palvelun tuottajan nykytila ja tavoitteet. Tutkimusosiossa kasvatettiin ymmärrystä kohderyhmän arjesta ja yhteissuunnittelulla saatiin ikäihmisten toiveet ja tarpeet mukaan kehittämistyöhön.

Saadun tiedon pohjalta tehtiin kuvitteelliset asiakasprofiilit, joihin tiivistettiin tutkimuksessa saatu tieto. Lisäksi palvelualueen toiminnoista tehtiin visuaalinen palvelumalli eli Service Blueprint, jossa kuvattiin asiakkaan kulkema palvelupolku sekä palvelun tuottaminen ja vaadittavat resurssit.

Kehittämistyö osoittaa, että suuri ikäluokka elää kotona tervettä ja toimintakykyistä elämää, joka on myös tulevaisuuden tavoite. Osa ikääntyvistä on tiedostanut oman ikääntymisensä ja osa taas kokee, että asia ei ole vielä ajankohtainen. Palveluja kehitettäessä ei voi unohtaa ikäihmisten joukkoa, joka elää jostain syystä yhteiskunnasta erillään. Suuri ikäluokka on varsin heterogeeninen ryhmä, joka vaikuttaa merkittävästi palveluiden tarpeisiin ja suunnitteluun. Tulevaisuudessa tarvitaan siis laaja palveluiden kirjo tukemaan ikäihmisten kotona asumista.

Asiasanat:

suuret ikäluokat, toimijuus, palvelumuotoilu, yhteissuunnittelu, asiakasymmärrys

Avaa koko artikkeli tästä.