Ajankohtaista sosiaalityön kentällä

410, 2017

Aikuisten parissa tehtävän sosiaalialan työn osaamistarpeet. Opetushallituksen raportit ja selvitykset 2017:13

Tulevaisuuden hyvinvointityössä tarvitaan verkosto-osaajia ja kohtaamisen huippuammattilaisia. Sosiaalialan työ on nivoutumassa osaksi laajaa monialaista verkostoa. Alan ammattilaisten odotetaan jatkossa toimivan sekä vuorovaikutuksen ja kohtaamisen asiantuntijoina että palvelurakenteiden kehittäjinä. Työssä tarvitaan taitoja ja keinoja, joilla edistetään kansalaisten hyvinvointia ja tuotetaan turvallisuutta luovia yhteiskunnallisia rakenteita. Näin toteaa raportissaan sosiaalialan tulevia osaamistarpeita ennakoinut työryhmä. Ennakointiryhmä koostui usean koulutustoimikunnan jäsenistä ja muista alan asiantuntijoista. Ryhmässä oli mukana myös sosiaalialan osaamiskeskusten edustus. Avaa raportti tästä linkistä.

410, 2017

Työn uusjako

Sosiaali-ja terveydenhuollon ammattiryhmien työnkuvien ja keskinäisen työnjaon kohdistaminen ja tehostaminen SOTE-reformissa. Valtionneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 66/2017 ( Selostusta)Sosiaali- ja terveydenhuollon työnjako on eriytynyttä ja asiakaslähtöisyyden toteutuminen edellyttää työn uudelleenjakoa. Uudessa työjaossa tavoitteena tulee olla kaikkien sote-ammattiryhmien osaamisen maksimointi osana hoidon ja palvelun toteuttamista. Tutkimushankkeessa toteutettiin kaksi laajaa kirjallisuuskatsausta, dokumenttianalyysi, empiirinen kysely, asiantuntijahaastattelu sekä rekisteritutkimus. Nykyisen, ammattiryhmälähtöisen työnjaon riskinä on työn päällekkäisyys sekä asiakkaan näkökulmasta aukot hoidossa ja palveluissa. Näiden aukkojen suurin aiheuttaja on tietämättömyys toisten ammattiryhmien tai organisaatioiden toiminnasta ja tehtävistä. Lyhyellä aikavälillä tulisikin kehittää työnjaon kokeiluja ja toimintamalleja, joissa ammattiryhmien perinteisiä tehtävänkuvia voidaan ylittää ja ammattiryhmien limittynyt työ on mahdollista. Avaa selvitys tästä linkistä.